Хореография след 8 клас

Приложение № 7

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ХОРЕОГРАФИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІІ КЛАС

І. Вид и времетраене на изпита

Изпитът е практически с продължителност около десет минути за всеки ученик.

ІІ. Формат

Провежда се индивидуално за всеки кандидат по график. Танцуване по народни мелодии, комбинации в различни размери и изпълнение на нова комбинация.

ІІІ. Учебно съдържание

Съобразено с учебната програма за V – VIII клас на паралелки с разширено изучаване на хореография или материали за самодейни танцови колективи и включва:

 • отмерване и танцуване по народни мелодии с различен метроритмичен строеж;
 • танцуване на три комбинации от 24 до 32 такта в различни размери по избор на кандидата;
 • изпълнение на показана нова комбинация в рамките от 4 до 8 такта. Кандидатите се явяват на изпита с игрално облекло и скарпини. За всеки кандидат е осигурен корепетитор. Външни корепетитори и ползване на звукозаписи не се допуска по време на изпита.

ІV. Оценявани компетентности

 • Прилага усвоеното учебно съдържание за паралелки с разширено изучаване на хореография.
 • Познава основни термини, понятия и категории в хореографията.
 • Демонстрира танцувалните и музикалните си способности.
 • Показва физическите си качества.

V. Критерии за оценяване

Кандидатът демонстрира:

 • качествата на фигурата за занимания с български народни танци;
 • танцувални умения;
 • артистичност на изпълнението;
 • умения за зрително възприемане и възпроизвеждане на танцови комбинации;
 • степен на развитие на музикално-ритмичните способности;
 • проверка на здравословното състояние (въз основа на представено медицинско удостоверение, заверено от лекар-ортопед).

VІ. Изисквания за оценяване

Оценката е средноаритметична с точност до 0,01 от отделните оценки на членовете на комисията въз основа на критериите за оценяване.

Изтегли като PDF


Ако информацията ви беше полезен, моля харесайте и споделете.