БЕЛ

Приложение № 1

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС

І. Вид и времетраене на изпита

Изпитът от националното външно оценяване е писмен.
Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест в два модула с време за работа:

 • по първия модул – 60 минути;
 • по втория модул – 90 минути

ІІ. Формат на теста

Първият модул съдържа 25 задачи по български език и по литература. Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен, и с кратък свободен отговор.

Максимален брой точки – 65.

Оценката за първия модул се изразява с качествен и с количествен показател и с брой точки.

Вторият модул е създаване на преразказ върху неизучаван художествен текст, като се изпълнява конкретна дидактическа задача.

Максимален брой точки – 35.

Оценката за втория модул се изразява само с брой точки.

Оценката на изпита от националното външно оценяване се формира в точки като сбор от резултатите от двата модула. Общ максимален брой точки от двата модула – 100.

ІІІ. Учебно съдържание

Задачите по български език и по литература в първия модул се определят от учебното съдържание, включено в учебните програми за задължителна подготовка в VII клас.

Български език

 • Текст и признаци на текста;
 • Художествен текст. Художествени средства (фонетични, лексикални и синтактични);
 • Текстът в сферата на масовата комуникация. Публицистичен текст;
 • Думата като лексикално средство в текста;
 • Дума и контекст (подтекст);
 • Лексикална и граматическа съчетаемост на думите;
 • Неметафорична и метафорична употреба на думите;
 • Неутрална и експресивна лексика;
 • Употреба на фразеологични словосъчетания;
 • Съчинително и подчинително свързване в простите и в сложните изречения;
 • Сложно съставно изречение. Пунктуация;
 • Сложно смесено изречение. Пунктуация;
 • Пряко и непряко предаване на чужда реч. Цитиране;
 • Части на речта. Глагол;
 • Вид на глагола;
 • Наклонение на глагола. Употреба на наклоненията в зависимост от речевата ситуация;
 • Съвместна употреба на глаголните времена;
 • Езикова система. Езикови средства.

Литература

 • Христо Ботев – „На прощаване в 1868 г.“;
 • Иван Вазов – „Немили-недраги“, „Една българка“, „Опълченците на Шипка“, „Българският език“;
 • Алеко Константинов – Из „До Чикаго и назад“ („Ниагара!…”), Из „Бай Ганьо” („Бай Ганьо у Иречека”);
 • Пенчо Славейков – „Неразделни”;
 • Пейо Яворов – „Заточеници”;
 • Елин Пелин – „По жътва“;
 • Йордан Йовков – „По жицата“

ІV. Оценявани компетентности

 • Познава и прилага граматични правила на съвременния български книжовен език.
 • Познава и прилага правописни правила на съвременния български книжовен език.
 • Познава и прилага пунктуационни правила на съвременния български книжовен език.
 • Познава лексикалното значение и лексикалната съчетаемост на думите и на фразеологичните словосъчетания в съвременния български книжовен език.
 • Разбира смисли, извлича и обработва информация от текстове, функциониращи в комуникативната практика.
 • Подбира и съчетава уместно езикови средства.
 • Изпълнява конкретна дидактическа задача при преразказване на неизучаван художествен текст.
 • Познава литературните творби от учебната програма за задължителна подготовка в VII клас включително съдържанието, историческия контекст на създаването им, авторството и жанровите им характеристики.
 • Разбира и тълкува конкретна литературна творба от учебната програма за задължителна подготовка в VII клас.
 • Познава и използва непротиворечиво термините, заложени в учебните програми по български език и по литература за задължителна подготовка в VІІ клас.
 • Познава текстови структури, структурни елементи и фигури на езика и тълкува тяхната функция в изучаван художествен текст.
 • Оформя графично текст.

Изтегли като PDF


Ако информацията ви беше полезен, моля харесайте и споделете.