Инструкции за провеждане на НВО

Учениците:

1. Преди започване на приемния изпит:

1.1. се явяват в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за явяване на приемни изпити;
1.2. заемат определените им места не по-късно 9:45 часа;

1.3. предават на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника;

1.4. носят и ползват за изпита:

1.4.1. син цвят химикалка;

1.4.2. по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;

1.5. изслушват инструктаж за правата и задълженията си по време на приемния изпит, както и по отношение на изискванията за анонимност на изпитната работа;

1.6. получават необходимите изпитни материали;

1.7. под контрола на квесторите отделят идентификационната бланка от листа за отговори, попълват я и я поставят в малкото пликче, без да го залепват;

2. По време на приемния изпит:

2.1. пишат със син цвят химикалка, чертаят с черен молив;

2.2. не ползват коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника;

2.3. не шумят и не извършват действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;

2.4. не подсказват и не преписват;

2.5. не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;

2.6. не напускат изпитната зала:

2.7.1. по-рано от 30 (тридесет) минути след началния час на всеки от модулите;

2.7.2. след изтичане на времето за работа върху модула НВО, ако ще работят по допълнителния модул;

2.8. при работа с изпитните материали:

2.8.1. получават тестовете и започват работа след обявяване на началния час от квестора;

2.8.2. след изтичане на времето, определено за работа по модула НВО, поставят листа заотговори в средния по големина хартиен плик и го запечатват, след което го поставят в големия хартиен плик, без да го запечатват; за учениците, които няма да работят по допълнителния модул, се прилага процедурата, описана в 11.3.1.

2.8.3. изслушват един път текста за преразказ от диска или прочетен от консултанта по БЕЛ;

2.8.4. получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамкитена 15 (петнадесет) минути, след което го връщат на квесторите;

2.8.5. по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ нямат право да си водят бележки;

2.8.6. по математика имат право да нанасят означения или да правят изчисления по задачите върху тестовата книжка.

3. След приключване на приемния изпит:

3.1. на работното си място, след проверка от квестора за правилното попълване на идентификационната бланка, я поставят в малкото пликче, залепват го и го поставят в големия плик, заедно със свитъка за допълнителния модул, черновата и вече запечатания среден по големина хартиен плик с листа за отговори от модула НВО, след което залепват и големия плик, предават го заедно с тестовата книжка на квестора, неизползвания свитък за допълнителния модул и неизползваните листове за чернова и се подписват в протокола за дежурство преди излизане от изпитната зала;

3.2. в срок до 5 (пет) работни дни след обявяване на резултата от всеки приемен изпит учениците в присъствието на родител (настойник) имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа по ред, определен от председателя на областната комисия по приемането на учениците с конкурс чрез полагане на приемни изпити; не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи


Ако информацията ви беше полезен, моля харесайте и споделете.