Анализ на „Cis moll“ от Пенчо Славейков

Произведение: „Cis moll“

Автор: Пенчо Славейков

Жанр: поема

Композиция: Текстът е построен като монолог, рамкиран от разказ

Основна тема: творчеството като надмогване на страданието

Кратък анализ: Страданието на Бетовен е породено от нарушеното общуване с хората, а когато диалогът със света е невъзможен, остава диалогът със самия себе си. Губейки слуха си за звуците на живота, у лирическия герой се изостря по-висш слух – вътрешният. Нарушаването на физическата комуникация води до освобождаване на духовната. Осъзнавайки страданието като изпитание, Бетовен превъзмохва отчаянието. Музикантът надмогва страданието чрез творчеството си, за да заживее свовя истински духовен живот. Поемата е апотеоз на свободния творчески дух, който в своя полет разгаря пламъка на живота и възвисява силата на човека.

Основни тематични мотиви: страданието – път към творчество и познание, осмислянето на страданието във философски аспект, проклятието и благословът, отчуждението от живота, нарушената комуникация със света, мракът на страданието и светлината на прозрението, отчаянието и несигурността, изкуството в живота, дисхармонията между света „вън“ и света „във“, загубата, която прекъсва връзките със света, с харамонията и музиката на живота, апотеоз на твореца.

Художествени образи:
1. Бетовен – велик композитор, който, подвластен на капризите на съдбата, загубва слуха си, но продължава да свири на пиано и да композира. Образът му търпи развитие, защото страданието отключва духовния потенциал на силната личност – отчаяният творец с нарушено екзистенциално равновесие съумява да надмогне страданието в името на живота и да се превърне в гений. Лирическият герой разбира, че съвършената хармония се постига по пътя на вечното търсене, по пътя на възмогване над страданието.

Художествени изразни средства:
а. Инверсия
б. Метафора
в. Сравнение
г. Реторични въпроси
д. Символи
е. Синекдоха