Критерии за оценяване на съчинение разсъждение

В тази статия ще научите повече за критериите за оценяване на съчинение разсъждение. Какви умения и способности трябва да имат зрелостниците, за да се справят с последната задача от матурата по бел.

Критерии за оценяване на съчинение разсъждение:

ОТЛИЧЕН: Умение за създаване на цялостен, логически последователен текст, адекватен на поставения в заглавието проблем. Въведението вярно насочва към проблема и поставя темата. Ясно изразена, цялостна и точна теза. Подходящ подбор на художествени факти от творбата. Умение за смислово обвързване на композиционните и структурните елементи на ученическия текст. Логически последователно и целенасочено изведени аргументативни микротекстове (подтези), обосновани посредством убедителни, задълбочени разсъждения, подкрепени от литературния текст (цитати и/или преразказ с функция на илюстрация на аргумент) и изградени върху него. Показани знания и проявени умения за работа върху текстовите структури, структурните елементи на художествения текст и фигурите на езика. Овладени основни правописнии пунктуационни норми. Незначителни пропуски в езиковата култура.

МНОГО ДОБЪР: Логически последователен и цялостен текст, адекватен на поставения в заглавието проблем. Тезата (частична или цялостна) вярно насочва към основните моменти, върху които се гради аргументацията. Целенасочен подбор на художествени факти. Умение за композиране и структуриране на ученическото съчинение. Верни, точни, значими, но недостатъчни разсъждения. Точно и вярно позоваване на литературния текст. Баланс между рационално и емоционално отношение към художествените факти. Познаване на литературната терминология, свързана с жанра, на текстовите структури и на структурните елементи на художествения текст. Стилово уместен изказ. Отделни пропуски в правописа и пунктуацията.

ДОБЪР: Логически последователен текст, но липсва ясно заявена теза. Недостатъчно целенасочен и съобразен с поставената тема избор на художествени факти от творбата. Аргументите не са задълбочени и стойностни. Преразказът измества разсъжденията. Знанията върху текстовите структури и структурните елементи на художествения текст са крайно повърхностни. Не е използвана литературна терминология. Добра езикова култура и умение за графично оформяне на ученическия текст. Повторения, смислови неточности, стилово неуместни думи и изрази.

СРЕДЕН: Създаден е текст, който не е достатъчно подчинен на темата в заглавието. Не е изразена теза по поставения проблем. Съжденията са крайно повърхностни и/или не показват разбиране и вярна интерпретация на литературния текст. Няма наблюдения върху структурните елементи, художествените похвати и фигурите на езика. Неовладени книжовни норми. Груби правописни, пунктуационни и стилистични грешки.

СЛАБ: Не е създаден смислово единен и езиково свързан текст. Проявена е явна езикова некомпетентност

Матура по БЕЛ, 41. въпрос: писане на аргументативен текст – интерпретативно съчинение или есе

Критерии за оценяване на есе

I. Компетентности за писане на аргументативен текс есе – максимален брой точки – 22

 • Изразяване на лично становище по зададения проблем – от 0 до 2 т.
 • Разглеждане на проблема в адекватен и значим контекст – от 0 до 2 т.
 • Стилистически умения за постигане на въздействие и убедителност – от 0 до 3 т.
 • Достатъчност на аргументацията за убедителното доказване на тезата – от 0 до 3 т.
 • Теза, свързана с поставения проблем – от 0 до 3 т.
 • Аргументация, доказваща тезата и подтезите – от 0 до 3 т.
 • Логическа последователност на организацията на есето – от 0 до 3 т.
 • Смислова обвързаност на композиционните части на есето – от 0 до 3 т.

II. Езикови норми – максимален брой точки – 8

 • Знания и умения за прилагане на лексикалната норма – от 0 до 2 т.
 • Знания и умения за прилагане на граматичната норма – от 0 до 2 т.
 • Знания и умения за прилагане на правописната норма – от 0 до 2 т.
 • Знания и умения за прилагане на пунктуационната норма – от 0 до 2 т.

Максимален резултат от критериите за оценяване на есе – 30 точки.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *