Критерии за оценяване на литературно есе

Научете повече за критериите за оценяване на литературно есе за матура по български език и литература.

Критерии за оценяване на литературно есе (VІІІ – ХІІ клас):

І. Умения, свързани с ориентацията спрямо определена тема

1. Добре е разбран обемът на темата.
2. Есето е изградено като сложна структура, основана на идеята да се реши проблем.

II. Умения да се изгражда теза

1. Тезата е свързана с темата.
2. Тезата е добре формулирана, ясно заявена във встъпителната част на писмената работа.
3. Избрана е подходяща теза, доказуема в рамките на няколко абзаца.

ІІІ. Умения, свързани с организацията на текста

1. Ясен метод на организиране на логическия ред от подтези и аргументи. Налице е стройна структура, като се използва ясно откроен модел или съчетание от няколко модела. Координирани помежду си подтези.
2. Обвързаност на въвеждащата и финалната част.
3. Ясни логически преходи между частите на есето, в частност – между абзаците.
4. Всеки абзац е организиран около добре обмислено тематично изречение и е структуриран добре.
5. Логическа свързаност на всяко ниво на текста.

IV. Умения, свързани с аргументацията

1. Наличие на логически изведен ред от подтези, подпомагащи основната теза.
2. Наличие на специфична аргументация, отнасяща се до подтезите.
3. Адекватност на аргументацията. Използваният доказателствен материал е подчинен на доказването на тезата. Липсват самоцелни или неуместни аргументи.
4. Аргументите са свързани пряко с подтезата, на която служат.
5. Достатъчност на аргументацията. Аргументите убедително доказват съответната подтеза и подпомагат доказването на тезата.

V. Езикова култура

1. Синтактически правилно изградени изречения.
2. Отсъствие на правописни и пунктуационни грешки.
3. Граматическа свързаност на текста – съгласуваност на времената, умение за правилната употреба на предлозите и т.н.

VI. Стилистични умения

1. Уместност на употребата на метафорични, фразеологични и други конструкции.
2. Предварително избран и обоснован стил на писане.
3. Отсъствие на грешки, свързани с непознаване на значението на думите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.