Оценяване на НВО 10 клас

Оценяването се осъществява по критерии, като всяка тестова задача носи брой точки,
съобразен с познавателното равнище, спецификата и трудността ѝ.


Максималният брой точки от изпита е 100 т.