Учебно-изпитна програма по История

1. Вид на изпита

Изпитът е писмен и анонимен.

2. Учебно съдържание

Съвременната световна история

 • Версайска система
 • Политически системи в Европа между двете световни войни
 • Международни отношения през 30-50-те г. на ХХ в.
 • Процесите на евроинтеграция.

История на България

 • Политическо развитие
 • Власт и институции
 • Общество и обществен живот
 • Светът на българите: околна среда и манталитет
 • Култура и духовен живот
 • Религии и църква
 • Българите и светът.

3. Оценявани компетентности

 • Притежава знания за българската история и за съвременната световна история
 • Умее да представя, анализира и интерпретира различни исторически източници (писмени исторически текстове, различни видове изображения, карти, схеми, статистически данни)
 • Умее да попълва и да съставя хронологии за определени епохи, периоди и събития
 • Умее да установява синхрон между отделни събития, личности и идеи в българската и в световната история
 • Разпознава определени събития или периоди по исторически карти
 • Умее да дефинира основни исторически понятия
 • Посочва примери, които илюстрират съдържанието на дадено историческо понятие
 • Използва исторически понятия в зададена конкретна ситуация
 • Коментира исторически понятия, включени в писмен източник
 • Умее да създава текст по зададен исторически въпрос или по исторически източник (или комбинация от източници).

4. Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит се състои от две части:

1. 38 тестови задачи с максимален брой точки 65:

 • тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;
 • тестови задачи със свободен отговор.

2. Задача за създаване на текст по зададен исторически въпрос или по исторически източник (или комбинация от източници) с максимален брой точки 35.

Общият максимален брой точки е 100.

5. Времетраене на изпита

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

Виж още

Всички тестове за матура по История

Други учебно-изпитни програми