Учебно-изпитна програма по Химия

1. Вид на изпита

Изпитът е писмен и анонимен.

2. Учебно съдържание

 • Химични елементи
 • Строеж на атома
 • Строеж на атома и периодична система
 • Химична връзка и строеж на веществото
 • Азотна и въглеродна група
 • Структурна теория
 • Въглеводороди
 • Хидроксилни производни на въглеводородите
 • Карбонилни производни на въглеводородите
 • Карбоксилни производни на въглеводородите
 • Мазнини. Сапуни и синтетични миещи вещества
 • Въглехидрати
 • Мастни амини. Аминокиселини. Белтъчни вещества
 • Ароматни съединения
 • Наркотични вещества
 • Полимери, пластмаси и химични влакна
 • Скорост на химичните процеси
 • Топлинен ефект при химичните процеси
 • Химично равновесие
 • Разтвори
 • Разтвори на електролити
 • Метали от IV, V и VI период.

3. Оценявани компетентности

 • Различава: кристални и аморфни вещества; алотропни форми
 • Обяснява връзката между химичния характер на елемента и свойствата на веществата
 • Характеризира въглеводороди и производните им по функционални групи
 • Използва примери за изомери и хомоложни редове
 • Разпознава природни, изкуствени и синтетични полимери
 • Прилага правила за наименование на органични и неорганични вещества
 • Познава слоестия строеж на електронната обвивка на атомите
 • Различава основните типове химични връзки
 • Обяснява свойствата на веществата с природата на химичните връзки
 • Разграничава вещества с атомна, метална, молекулна и йонна кристална решетка
 • Отчита ролята на междумолекулните взаимодействия при преходите от едно агрегатно състояние към друго
 • Определя степента на окисление на химичните елементи
 • Описва приложението на изучавани вещества
 • Използва кръговрата на азота, кислорода и въглерода в природата при обясняване на проблемите с околната среда
 • Предлага идеи за обезвреждането на вредни за човека и околната среда вещества и използване на безвредни вещества и материали
 • Аргументира необходимостта от разумно използване на природните ресурси
 • Познава закономерности, свързани с топлинните ефекти, скоростта на химичните процеси и химичното равновесие
 • Изразява химични процеси чрез химични уравнения
 • Описва видовете разтвори и техните свойства
 • Използва генетични преходи за установяване връзката между веществата
 • Провежда експерименти за откриване на йони и на елементи (по оцветяване на пламъка)
 • Планира химичен експеримент и използва получените данни за изводи и заключения
 • Познава основни физични величини и връзки между тях
 • Прилага правилата за безопасна работа.

4. Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит се състои в решаването на 50 тестови задачи:

 • от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен
 • тестови задачи със свободен отговор.

Общият максимален брой точки е 100.

5. Времетраене на изпита

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

Виж още

Всички тестове за матура по Химия

Други учебно-изпитни програми