Учебно-изпитна програма по География

1. Вид на изпита

Изпитът е писмен и анонимен.

2. Учебно съдържание

2.1. География на света:

 • Развитие и съвременна структура на географската наука
 • Геосферен строеж на Земята
 • Природни компоненти и комплекси на Земята
 • Природни зони на Земята
 • Природноресурсен потенциал на света
 • Глобални проблеми-суровинно-енергиен и екологичен
 • Природни рискове
 • Населението в света
 • Демографски проблем и демографска политика
 • Демографски различия в света
 • География на селищата
 • Урбанизация
 • Политически системи
 • География на световното стопанство
 • География на световното стопанство-сектори и отрасли. Първичен сектор
 • Вторичен сектор
 • Третичен сектор
 • Полюси на световното стопанство
 • Глобални проблеми на съвременността
 • Световни и регионални международни организации
 • Регионална география
 • Географски региони в Европа, Азия и Америка
 • Стопанско развитие на регионите и страните в тях
 • Страни-типични представители на съответния регион
 • Глобални проблеми на съвременността и тяхното проявление по региони
 • Подходи и методи в съвременните географски и икономически изследвания
 • Географски информационни системи (ГИС)-същност и приложения
 • Работа с информационни материали с географско и икономическо съдържание.

2.2. География на България

 • Географско положение, територия и граници на България
 • Природна среда
 • Природногеографски области
 • География на населението в България
 • Държавно устройство и административно-териториално деление на България
 • Национално стопанство: структура, фактори, показатели
 • Първичен сектор
 • Вторичен сектор
 • Третичен сектор
 • Териториална структура на стопанството
 • Географски региони.

3. Оценявани компетентности

 • Характеризира отделните геосфери и процесите, протичащи в тях
 • Разкрива закономерностите в географското разпространение на природните компоненти и връзките между тях
 • Сравнява природните зони на Земята и оценява техния природноресурсен потенциал
 • Изяснява глобалните проблеми, свързани с опазването и рационалното използване на природните ресурси и околната среда; познава концепцията за устойчиво развитие
 • Идентифицира причините за различни природни рискове (земетресения,наводнения, свлачища и др.) и последиците от тях
 • Обяснява геодемографските характеристики на населението в света
 • Изразява отношение към демографския проблем и аргументира начините за неговото решаване
 • Сравнява демографската ситуация в различните части на света
 • Проследява възникването и развитието на селищата и промяната на функциите на градовете
 • Представя развитието и териториалните особености на урбанизацията и коментира проблемите, свързани с нея
 • Представя съвременната политическа карта на света като резултат от глобалните политически процеси; коментира регионалните конфликти и причините за възникването им
 • Разбира основните механизми на пазарната икономика; степенува по значимост факторите за развитие на световното стопанство
 • Групира икономическите отрасли по сектори: първичен (добивен), вторичен (обработващ), третичен (обслужващ), и характеризира тяхната териториална структура
 • Излага знания за глобалните проблеми на съвременността (суровинно-енергиен, екологичен, продоволствен и др.) и аргументира пътищата за тяхното решаване
 • Обяснява принципите на международното сътрудничество и дейността на някои международни организации; прави заключения относно ролята на”глобализацията” за нарастващата зависимост между страните
 • Обяснява ролята на историческите и географските фактори за различията в развитието на регионите
 • Характеризира географските региони в света и прави изводи за техните специфични особености и проблеми
 • Разкрива особеностите на стопанството на регионите на примера на избрани страни
 • Характеризира избрани страни в регионите на основата на проблемно-страноведския подход
 • Очертава проблемите на регионите и дискутира решаването им съобразно концепцията за устойчивото развитие
 • Оценява ролята на географското положение и съвременните граници на България; проследява промените в териториалния  обхват
 • Характеризира природните компоненти; разграничава природно-географските области в България и оценява техния природноресурсен потенциал
 • Характеризира съвременната геодемографска ситуация и особеностите на урбанизацията в България
 • Обяснява особеностите на прехода към пазарно стопанство; характеризира националното стопанство, стопанските сектори, отделните отрасли и дейности в тях
 • Демонстрира знания за географските региони и прави географско изследване на местната община или административна област
 • Познава основните подходи и методи в съвременните географски и икономически изследвания
 • Познава възможностите на географските информационни системи (ГИС) и практическото им приложение в живота
 • Съпоставя географски карти с различно тематично съдържание
 • Анализира статистически таблици и графични материали с географско и икономическо съдържание и прави изводи
 • Проучва и анализира различни видове документи и извлича информация от тях; съставя реферат и есе с географско съдържание.

4. Формат на изпита

 Държавният зрелостен изпит се състои от две части:

4.1. 38 тестови задачи с максимален брой точки 65.

 • тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;
 • тестови задачи със свободен отговор;
 • две практически задачи-по една върху учебното съдържание от География на света и География на България.

4.2. Писмена разработка върху учебното съдържание от География на България с максимален брой точки 35.

Общият максимален брой точки е 100.

5. Времетраене на изпита

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

Виж още

Всички тестове за матура по География

Други учебно-изпитни програми