Учебно-изпитна програма по Физика

1. Вид на изпита

Изпитът е писмен и анонимен.

2. Учебно съдържание

 • Електростатично взаимодействие
 • Еднородно електростатично поле
 • Проводници и диелектрици
 • Постоянен електричен ток
 • Електрични вериги
 • Приложения на електричния ток в различни среди
 • Магнитно взаимодействие и магнитни материали
 • Електромагнитна индукция и променлив ток
 • Хармонично трептене
 • Механични вълни
 • Електромагнитни вълни
 • Разпространение, отражение и пречупване на светлината
 • Вълнови явления при светлината
 • Видове лъчения и техните източници
 • Инфрачервени и ултравиолетови лъчи
 • Светлинни кванти и вълнови свойства на частиците
 • Атоми и атомни преходи
 • Атомно ядро и ядрени реакции
 • Елементарни частици
 • Еволюция на звездите
 • Поглед към Вселената. 

3. Оценявани компетентности

 • Описва електричните и магнитните взаимодействия чрез електростатично поле и постоянно магнитно поле
 • Свързва електричните и магнитните свойства на веществата с тяхното приложение
 • Назовава експерименталните условия за индуциране на ток, определя посоката му и дава примери за приложението на явлението електромагнитна индукция
 • Прилага основни закономерности при постоянния ток и за ефективните стойности на променливия ток при решаване на задачи
 • Използва основни величини и съотношения при хармоничното трептене и при вълновите процеси
 • Описва явленията резонанс, отражение и интерференция на механични вълни
 • Разграничава звука от електромагнитните вълни по основни характеристики и свойства
 • Разграничава видовете източници на светлина и илюстрира с примери как специфични свойства на дадено лъчение се използват в практиката
 • Описва характерни свойства на инфрачервените, ултравиолетовите и рентгеновите лъчи във връзка с тяхното приложение
 • Прилага законите за отражение и пречупване на светлината
 • Обяснява качествено явленията дисперсия, интерференция и дифракция на светлината и техни приложения
 • Свързва фотоелектричния ефект с квантовата природа на светлината (фотони), а дифракцията на електрони-с вълновата природа на микрочастиците
 • Обяснява излъчването и поглъщането на фотони и лазерното излъчване с помощта на квантов модел на атома
 • Описва състава и основни характеристики на атомните ядра, промените в радиоактивните ядра, приложенията и биологичното действие на ядрените лъчения
 • Сравнява процесите на делене на урана и термоядрения синтез от гледна точка на тяхното приложение в ядрената енергетика и опазването на околната среда
 • Разграничава лептоните и кварките и дава примери за частици, изградени от кварки
 • Познава съвременни аспекти на връзката между физиката на микросвета, астрофизиката и космологията
 • Прилага измерителните единици на основните физични величини и техните кратни
 • Разчита графики по данни от експериментални резултати. 

4. Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит се състои в решаването на 50 тестови задачи:

 • тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен
 • тестови задачи със свободен отговор.

Общият максимален брой точки е 100.

5. Времетраене на изпита

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

Виж още

Всички тестове за матура по Физика

Други учебно-изпитни програми