Учебно-изпитна програма по Философия

1. Вид на изпита

Изпитът е писмен и анонимен.

2. Учебно съдържание

Идейни ядра:

 • Себепознание и взаимност
 • Критическо мислене и създаване на смисъл
 • Свобода и отговорност
 • Свобода и законност
 • Човекът и неговият свят.

Основни понятия:

 • За Психология и логика: психика, съзнание, поведение, личност, аз-образ, самооценка, полова структура на личността, общуване, група, семейна система, система на училището, родителство, кариера, настойчивост, мотиви, психични различия, комуникативни умения, вземане на решение, решаване на конфликти, психоактивна зависимост, научена безпомощност, познавателен процес, учене, интелект, мислене, рационалност, интуиция, аргумент, внушение, истина, понятие, съждение, умозаключение, закон, теза, твърдение, проблем, анализ, дедукция, индукция, аналогия, факт, въпрос, сравнение, интерпретация, разбиране, смисъл, толерантност
 • За Етика и право: етос и нрави; морал и етика; добро и зло; ценност и норми; свобода и избор; щастие; добродетел и порок; удоволствие, страдание и състрадание; аскетизъм; евдемонизъм; екзистенциализъм; ерос и еротично; любов и омраза; приятелство; семеен морал; съвест и чест; достойнство; справедливост; етикеция; отговорност; дълг; хуманизъм и толерантност; политика и право; власт и закон; обичай и норма; човешки права; гражданин и гражданско общество; собственост; договор; държава; конституция; парламент; правителство; съд; престъпление и наказание; демокрация; авторитаризъм; суверенитет; война и мир
 • За Философия: философия; опит; човек; съзнание; тяло; свобода; небитие; битие; природа; време; самоизменение; причинност; Бог; метафизика; познание; съмнение; истина; експеримент; практика; метод; език; общност; история; производство; култура; духовност; просперитет; мислене; въображение; принципи; смисъл; разум; субект; мъдрост и творчество.

3. Оценявани компетентности

 • Знае, разбира и прилага изучавания материал
 • Притежава логическа култура и умения за аргументиране
 • Умее да разбира и оценява теоретични и жизнени ситуации
 • Умее да създава и аргументира собствени идеи, свързани с общочовешките ценности и гражданското самосъзнание
 • Умее да осмисля и създава философски текст, в който се проявяват компетентностите, свързани с нивото на разпознаване, разбиране и интерпретиране на проблема, изказан чрез фрагмента/темата; степента, в която основните понятия във фрагмента са изведени, дефинирани и развити; нивото на употреба и владеене на понятийния инструментариум, с който се изказват и формулират разсъждения и позиции по зададения проблем чрез фрагмента/темата; равнището на употреба и владеене на аргументация (психологическа, логическа, етическа, правна, философска), в която се разграничават предпоставки и заключения, анализ и синтез; степента на изразено оригинално и обосновано лично отношение.

4. Формат на изпита

 Държавният зрелостен изпит се състои от две части:

1. 38 тестови задачи с максимален брой точки 65:.

 • тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;
 • тестови задачи със свободен отговор.

2. Задача за създаване на философско есе върху зададени фрагменти с максимален брой точки 35.

Общият максимален брой точки е 100.

5. Времетраене на изпита

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

Виж още

Всички тестове за матура по Философия

Други учебно-изпитни програми