Учебно-изпитна програма по Биология

1. Вид на изпита

Изпитът е писмен и анонимен.

2. Учебно съдържание

 • Равнища на организация на живата материя
 • Екологични фактори на средата
 • Популация
 • Биоценоза
 • Екосистема
 • Поведение
 • Биосфера
 • Равнища на организация на микросистемата. Химични елементи и съединения.
 • Надмолекулни комплекси. Структура на клетката
 • Процеси в клетката. Генетични процеси. Метаболизъм. Делене на клетката
 • Равнища на организация на многоклетъчния организъм
 • Наследственост и изменчивост
 • Индивидуално развитие при животните и човека
 • Поява на живота върху Земята
 • Еволюция на организмите. Теория на Дарвин за еволюция на организмите. Съвременна теория за еволюцията. Еволюция на човека. Доказателства за еволюцията.

3. Оценявани компетентности

 • Назовава равнища на организация на живата материя; структури и процеси в екосистемата
 • Описва (или съставя текст по схема) екологични фактори на
 • средата; популация; биоценоза; взаимоотношения и поведение на организмите
 • Дефинира основните надорганизмови равнища
 • Разграничава структурни елементи и процеси в отделните биосферни равнища
 • Обяснява състоянието на околната среда чрез естествените екологични закономерности и влиянието на човека
 • Назовава групи химични елементи, съединения, органели и клетки
 • Описва (и означава върху схема или модел) основни структури и етапи от процеси в клетката
 • Разпознава групи органични съединения, органели, клетки, процеси и етапи от процеси в клетката
 • Сравнява по избрани признаци органели и процеси в клетката
 • Назовава и илюстрира с примери основни структури, свойства и функции на мезосистемата
 • Описва и посочва (върху схема или модел) взаимодействия между гените; етапи от индивидуалното развитие на организмите; свойства (наследственост и изменчивост)
 • Разпознава (в текст или изображение) основни понятия, свързани с наследственост и изменчивост на организмите
 • Назовава и илюстрира с примери хипотези за произхода на живота върху Земята; фактори на еволюцията; насоки и пътища на еволюционния процес
 • Изброява критерии за вида и доказателства за еволюцията на организмите
 • Описва: видообразуване, биологична и социална еволюция на човека
 • Дефинира основни понятия, свързани с еволюцията на организмите
 • Описва и представя резултати от наблюдения и експерименти
 • Разчита: схеми, таблици, графики; систематизира данни и трансформира информация от описание в таблици (графики) и обратно
 • Планира и изгражда описания на обекти и процеси при дадена тема и цел.

4. Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит се състои в решаването на 50 тестови задачи:

 • тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен
 • тестови задачи със свободен отговор.

Общият максимален брой точки е 100.

5. Времетраене на изпита

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

Виж още

Всички тестове за матура по Биология

Други учебно-изпитни програми