Учебно-изпитна програма по БЕЛ

1. Български език

 • Текстът и социокултурният контекст
 • Текстът в публичното общуване. Сфери на научната, медийната, гражданската, институционалната и художествената комуникация
 • Тематично и смислово членене на текста. Извличане на информация от текста
 • Функции на езиковите средства за изграждане на текста
 • Отношения между езиковите единици от различните езикови равнища
 • Задължителност и избор на структура и композиция на текста съобразно предмета на общуване и предназначението на текста
 • Задължителност и избор на езикови средства съобразно условията на общуване в различни комуникативни ситуации
 • Лексикална и граматична норма. Системни езикови правила
 • Правописна и пунктуационна норма. Конвенционални езикови правила
 • Създаване на аргументативен текст.

2. Литература

2.1. Автори и произведения

поезия: „Майце си„, „Към брата си„, „Елегия„, „Борба„, „До моето първо либе„, „На прощаване„, „Хаджи Димитър„, „Моята молитва„, „Обесването на Васил Левски

поезия: „Българският език“, „Отечество любезно“, „При Рилския манастир“, „Елате ни вижте“, „Линее нашто поколение“, „Епопея на забравените“-„Левски“, „Паисий“, „Кочо“, „Опълченците на Шипка“; 
разказът „Дядо Йоцо гледа“;  повестта „Чичовци“; романът „Под игото“

фейлетонът „Разни хора, разни идеали„; книгата „Бай Ганьо

поезия: „Cis moll„, „Ни лъх не дъхва над полени„, „Спи езерото„, „Самотен гроб в самотен кът„; поемата „Ралица

поезия: „Градушка„, „Заточеници„, „Ще бъдеш в бяло„, „Две хубави очи„, „Стон„, „Две души„, „Сенки„, „Песента на човека„, „Маска

разкази: „Ветрената мелница„, „Косачи„, „Задушница„, „Мечтатели„, „На оня свят„, „Андрешко„, „Чорба от греховете на отец Никодим„, „Занемелите камбани„; повесттаГераците

поезия: „Черна песен„, „Пловдив„, „Да се завърнеш…„, „Помниш ли, помниш ли…„, „Спи градът„, „Миг„, „Един убит„, „Сиротна песен„, „Тиха победа

поезия: „Да бъде ден!„, „Ний„, „Йохан„, „Юноша„, „Стария музикант„, „Цветарка„, „Зимни вечери

поематаСептември

поезия: „Прозорец„, „Болница„, „Стаята„, „Къщата„, „Повест„, „Книгите„, „Камък„, „Дяволско

поезия: „Кукувица„, „Стихии„, „Потомка„, „Вечната

разкази: „Песента на колелетата„, „Последна радост„, „Шибил„, „През чумавото„, „Индже„, „Албена„, „Другоселец„, „Серафим

поезия: „Вяра„, „Писмо„(„Ти помниш ли…“), „Песен за човека„, „Сън„, „История„, „Завод„, „Кино„, „Прощално„, „Борбата е безмилостно жестока…

романът „Тютюн

романът „Железният светилник„. 

2.2. Знания за строежа и функционирането на художествената творба

 • Знания за строежа и функционирането на художествената творба
 • Художествена условност (фолклор, литература)
 • Особености на условния изобразен свят (време и пространство, литературен герой, видове литературни герои, конфликт)
 • Строеж на художествената творба (заглавие, мото, сюжет, фабула, композиция, елементи на композицията, основна идея)
 • Комуникативен строеж на художествената творба (автор, читател, повествовател, лирически герой)
 • Въздействие на художествената творба (типове отношения автор-герой и читател)
 • Жанрова система на литературата (художествен жанр, епос, лирика, драма, роман, повест, разказ, фейлетон, сатира, ода, елегия, балада, сонет, лирическа миниатюра, поема, драма)
 • Организация на художествената реч (проза, стих, стихова организация; тропи-метафора, метонимия, символ, алегория; фигури-сравнение, епитет, хипербола, литота, антитеза, оксиморон, парадокс, гротеска).

3. Оценявани компетентности

3.1. Езикови компетентности:

 • Умее да възприема смисли от текстове с различни съдържателни, функционални и езикови особености и да обработва получената информация в съответствие с поставената задача
 • Умее да изгражда цялостен и завършен текст, който отговаря на изискванията за нормативна правилност и комуникативна целесъобразност
 • Умее да подбира и да съчетава езикови средства, като се съобразява с предмета на общуване и с конкретната комуникативна задача
 • Умее да подбира и да съчетава езикови средства със стилов белег, предпочитани при общуване в различни функционални сфери
 • Владее и умее да прилага лексикалната норма на съвременния български книжовен език
 • Владее и умее да прилага граматичната норма на съвременния български книжовен език
 • Владее и умее да прилага правописната норма на съвременния български книжовен език
 • Владее и умее да прилага пунктуационната норма на съвременния български книжовен език.

3.2. Литературни компетентности:

 • Разбира условния характер на художествената литература
 • Познава посочените автори и творби и свързаните с тях процеси в българската литературна история
 • Притежава знания за строежа и функционирането на художествената творба
 • Интерпретира художествения смисъл от конкретен литературен текст.

4. Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит включва 41 задачи:

4.1. 40 тестови задачи с максимален брой точки 70.

 • задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен
 • задачи със свободен отговор.

4.2. Задача за създаване на аргументативен текст, свързан с художествена творба или с откъс от нея, с максимален брой точки 30. 

Общият максимален брой точки е 100.
 

5. Времетраене на изпита

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

Виж още

Всички тестове за матура по БЕЛ

Други учебно-изпитни програми