Анализ на „Борба“ от Христо Ботев

Произведение: Борба

Автор: Христо Ботев

Жанр: неопределен

Основна тема: свободата като свръхценност

Кратък анализ: За Ботевия лирически герой свободата е най-висша ценност, осмислена чрез полемиката между бореца и света на лицемерието, лъжата и робството. За бореца, слял се с онеправданите, е ясно, че човешката същност е лишена от вяра, надежда и любов, затова е необходима радикална промяна на личностно, социално и национално равнище. А тя може да бъде осъществена единствено по пътя на революционната борба и саможертвата.

Основни тематични мотиви: свободата, истините за бореца, необходимостта от радикална промяна, светът на преобърнатите ценности.

Художествени образи:
А. Лирическият аз – за него ограничеността, глупостта са робски качества и представляват пу;нара противоположност на активното, разумното човешко битие. Изповедта му е силна, драматична, а тонът му на моменти – саркастичен.
Б. Соломон – образът му е натоварен с различен смисъл от тои, който традиционно се влага в него. Мъдростта на този Соломон е иронизирана и интерпретирана по нов начин.
В. Врагът – национален и социален. Той е заплашителното и деперсонализираното зло. Човешкото у него е обезличено, затова естеството се свързва в митологичен план с животинското, змейското начало. В основата на тези аналогии лежи фолклорно-митологичният образ на змията.

Изразни средства:
а. Синекдоха
б. Олицетворение
в. Инверсия
г. Дисфемизми
д. Оксиморон
е. Епитети
ж. Градация
з. Алегория
и. Метафора

Още анализи на произведения от Христо Ботев