Стихотворение

Стихотворение е лирично, епично или смесения вариант лироепично, най-често римувано литературно произведение.

Пише се в мерена реч.

Стихотворения, включени в материала за ДЗИ:

Христо Ботев

Иван Вазов