Сонет

Сонет – лирическа творба от четиринадесет стиха, най-често посветена на темата за любовта.

Състои се от четири строфи. При класическия сонет първите две строфи са с по четири стиха, а третата и четвъртата – с по три стиха.

Сонети, включени в материала за ДЗИ:

Димчо Дебелянов