Поема

Поема – лироепически вид с ясно изразен сюжет и стихотворна организация на текста.

Типични поеми са „Изворът на Белоногата“ от Петко Славейков, „Грамада“ от Иван Вазов, „Ралица“ от Пенчо Славейков.

Поеми, включени в материала за ДЗИ:

Христо Ботев

Пенчо Славейков

Пейо Яворов

Христо Смиренски

Гео Милев