Басня

Басня – кратко повествование, в което на основата на някакъв контраст между отделни случки, житейски позициим начини на поведение и пр. се прави обобщение в етичен план.

Действащи лица в баснята са обикновено животни, растения, предмети, по-рядко хора. Характерен белег на баснята е алегорията(иносказанието). Класически примери за авторски басни са „Гарван и лисица“ от Езоп, „Кокошката със златните яйца“ от Лафонтен, „Богатият Мравей“ от Елин Пелин.