Вметнати думи и изрази

Пунктуация

Вметнати думи и изрази


Вметнатите думи и изрази означават увереност, предположение, последователност в излагането на мислите, лично или чуждо мнение, обръщение, различни чувства, заключение. Вметнатите думи не са свързани граматически с частите на изречението и при синтактичен разбор не се подчертават.

Със запетая се отделят следните вметнати думи и изрази: напротив, разбира се, от една страна, от друга страна, първо, второ, трето, наистина, обръщенията  и др.: 

*Напротив, от тях той почувства в душата си нещо пепеляво.

*Работех, разбира се... 

*Но, от друга страна, кога сравним положението на работното население в американските градове с това в Лондон, изведнъж се хвърля в очи благоденствието на първите и мизерията на вторите.  

*А каквото каже г-н Шкембаков, непременно трябва да бъде вярно: първо, защото той е богат човек, второ – главата му е гола като кратуна, а такива глави са много умни или много глупави, и, трето, защото той е народен представител.

*Наистина, мъчно е за вас да гладувате...

*Тъжно щеш, майко, да гледаш/  ти на туй хоро весело...

*Дядо попе, хвърли брадвата настрана... 

NB! В някои случаи “наистина” се възприема като обстоятелствено пояснение за начин, т.е. не се обособява и не изисква запетая:

       *Генералът наистина бе яздил биволи...

       *От нея наистина може да се направи всичко...

       *Наистина като че ли нямаше смисъл да стоя повече.

Запетая не се пише при следните вметнати думи и изрази: например, всъщност, според мене, може би, за съжаление, следователно, вероятно, очевидно и др.: 

*Всъщност това е единствената посока.

*Според мен това е съвсем абсурдно.

*Може би няма да повярват на случката...

*За съжаление тъй е – казах аз.

*Вероятно солдатинът се връщаше нататъка... 

Вметнатият израз може да бъде ограден със скоби, когато е с разширен състав и внася странично пояснение:

       *Речта се свърши при тържествена тишина (тогава още не беше въведен обичаят на ръкопляскането)


Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Информация

  Преглеждания: 66119