Обособени части

Пунктуация

Обособени части


За да се подчертае дадена второстепенна част, тя се обособява – разграничава се от останалите думи в простото изречение чрез кратки паузи (интонационно отделяне), което може да се съчетава и с промяна в словореда. 


Обособяването винаги се отразява чрез пунктуацията. Задължителните съставни части на изречението - подлог, сказуемо и допълнение, не се обособяват. С изключение на обстоятелствените пояснения, всички останали обособени части се отнасят към някое съществително в изречението като негово пояснение: 


*Поляната, [обрасла с храсти], изглеждаше още свежа и зелена. (определение) 
*[Обраслата с храсти поляна] изглеждаше още свежа и зелена. (подлог)
*Един ден Мария, [новата учителка], влезе замислена. (определение)
*Един ден [новата учителка Мария] влезе замислена. (подлог)
 

Обстоятелствените пояснения задължително се обособяват, когато са няколко от един и същи вид – само за време, само за място и т. н.: 

 
*Оттатък, [през реката], се издигаха високите бели сипеи. 

Обособяването обикновено е свързано със словоредни движения - изключения може да има при обособеното несъгласувано определение и обособеното сказуемно определение (тогава обособяването и графичното отделяне не са задължителни): 


*Песни, [като медни звънчета], се чуваха нейде. (несъгласувано определение)
*Песни като медни звънчета се чуваха нейде
*Те влязоха в училищния двор, [весели и засмени]. (сказуемно определение) 
*Те влязоха в училищния двор весели и засмени. 

Обособеното обстоятелствено пояснение никога не се съпътства от словоредни промени:


*Утре, [точно в пет часа], ще се срещнем на гарата. (обстоятелства за време)
 

Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Информация

  Преглеждания: 33239