Правопис на сложни думи

Правописни правила

Правопис на сложни думи


Съществителни имена

слято се пишат съществителните, при които втората основа е главна, а първата я пояснява:    

     платноходка (=  ход чрез платно),        ветропоказател (= показател чрез вятър)

полуслято

А)  съществителните със съчинително отношение между двете основи:

     покупко-продажба (покупка и продажба),                внос-износ (внос и износ)

Б) съществителните, при които първата основа е главна, а втората я пояснява:

     заместник-директор (заместник на директора),              генерал-майор

разделно се пишат съществителните, на които първата част може да се променя по форма:

     майстори зидари (майсторът зидар, майсторите зидари)

     фирми първенци (фирма първенец, фирмите първенци)

     къща музей (къщата музей, къщи музеи, къщите музеи)

Прилагателни имена

слято се пишат прилагателните, които съдържат поясняваща основа:

тъмночервен,             бледожълт,             великотърновски

полуслято се пишат прилагателните имена с равноправни основи:

червено-черни (червени и черни),                     бяло-зелени (бели и зелени)

ВНИМАНИЕ!

Относителните прилагателни за принадлежност образувани с наставки -ОВ, -ЕВ се пишат полуслято и с две главни букви:

Иван-Вазов роман,                                          Христо-Ботево стихотворение

Качествените прилагателни, образувани от собствени имена и наставка   

   -СКсе пишат слято и с малки букви:

    иванвазовски реализъм,                               христоботевска  вяра

Прилагателните имена, образувани от числителни, писани разделно, се пишат също разделно:

двадесет и две годишен,                      тридесет и пет етажен

Прилагателните имена, образувани от числителни, писани слято, се пишат слято:

тридневен,                двадесетгодишен,                петдесетметров

Съюзи, предлози и наречия

слято се пишат предлози, образувани от два предлога и от предлог и наречие:

наоколо,   отвън, отсам,   оттатък,  допреди,   докъм,  измежду,  помежду,   насред,   посред, накрай,  откъм,  открай

слято се пишат съюзи и съюзни думи от типа:

накъдето,    откак,    откогато,    отколкото,    докогато,    докато

полуслято се пишат наречията за приблизителност и с повторена основа:

горе-долу,  сегиз-тогиз,  бавно-бавно,   едва-едва,  лека-полека

разделно  се пишат голяма част от сложните съюзи:

след като,  преди да,   без да,   освен че,   въпреки че

слято се пишат прилагателните, които съдържат поясняваща основа:

тъмночервен,             бледожълт,             великотърновски

полуслято се пишат прилагателните имена с равноправни основи:

червено-черни (червени и черни),                     бяло-зелени (бели и зелени)

ВНИМАНИЕ!

Относителните прилагателни за принадлежност образувани с наставки -ОВ, -ЕВ се пишат полуслято и с две главни букви:

Иван-Вазов роман,                                          Христо-Ботево стихотворение

Качествените прилагателни, образувани от собствени имена и наставка   

     -СК, се пишат слято и с малки букви:

    иванвазовски реализъм,                               христоботевска  вяра

Прилагателните имена, образувани от числителни, писани разделно, се пишат също разделно:

двадесет и две годишен,                      тридесет и пет етажен

Прилагателните имена, образувани от числителни, писани слято, се пишат слято:

тридневен,                двадесетгодишен,                петдесетметров


Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Информация

  Преглеждания: 91835