Изпадане на съгласни (елизия)

Правописни правила

Изпадане на съгласни (елизия)


Вътре в думата само при изговор!

проверка: чрез разлагане на думата на съставните морфеми

властник = власт + ник, горестно = горест + но,

тягостно = тягост + но, кръстци = кръст + ци,

артистка = артист + ка, вестник = вест + ник

ВНИМАНИЕ!

НЕ се пише съгласна -Т- във формите на глаголите расна и пусна:

израсна, прерасна, дорасна, порасна;

допусна, пропусна, изпусна

-Т- се пише при съответните глаголи от несвършен вид с наставка -В-

израствам, прераствам, дораствам, пораствам

В края на думата съгласните изпадат само при изговор!

проверка: чрез поставяне на думата в множествено число или членуване при имената от мъжки род

власт – власти, горест – горести, артист – артисти, артистът


Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Информация

  Преглеждания: 22173