Математика

Приложение № 2

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС

І. Вид и времетраене

Изпитът от националното външно оценяване е писмен.

Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверя чрез тест в два модула с време за работа:

 • по първия модул – 60 минути;
 • по втория модул – 90 минути.

ІІ. Формат на теста

Първият модул съдържа 20 задачи по математика. Задачите са два вида:

 • 16 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
 • 4 задачи със свободен отговор (числов, символен или словесен).

Максимален брой точки – 65.

Оценката за първия модул се изразява с качествен и с количествен показател и с брой точки.

Вторият модул се състои от 4 задачи, от които:

 • 2 задачи с практико-приложен характер – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение;
 • 2 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и аргументират изпълнението на определена дидактическа задача с аналитико-синтетичен характер.

Максимален брой точки – 35.

Оценката за втория модул се изразява само с брой точки.

Оценката на изпита от национално външно оценяване се формира в точки като сбор от резултатите от двата модула.

Общ максимален брой точки от двата модула – 100.

ІІІ. Учебно съдържание

Системата от задачи по математика в първия модул се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебната програма за VII клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до VII клас включително.

Числа. Алгебра

 • Рационални числа. Действия с рационални числа. Свойства на числови равенства и неравенства;
 • Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение;
 • Разлагане на многочлени на множители;
 • Линейни уравнения с едно неизвестно ax+ b = c и уравнения, свеждащи се до линейно чрез еквивалентни преобразувания;
 • Модулно линейно уравнение от вида ;
 • Линейни неравенства с едно неизвестно ax+ b < c, ax+ b > c, ax+ b ≤ c и ax+ b ≥ c и неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания.

Фигури и тела. Измерване

 • Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави;
 • Успоредни прави – признаци и свойства;
 • Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник;
 • Еднакви триъгълници;
 • Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл;
 • Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник;
 • Правоъгълен триъгълник. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30°;
 • Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство на триъгълника;
 • Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб.

Логически знания. Моделиране

 • Моделиране с изрази, формули, линейни уравнения и неравенства.

Задачите във втория модул измерват знанията и уменията на учениците по математика до VІІ клас включително. Освен съдържанието, описано в първия модул, този модул включва още:

Числа. Алгебра

 • Естествени числа. Кратни и делители на число. Прости и съставни числа. Признаци за делимост;
 • Действия с рационални числа;
 • Уравнения от вида (ax+b)(cx+d) = 0, ax 2 + bx = 0, x 2 – a 2 = 0 ;
 • Линейно параметрично уравнение с едно неизвестно;
 • Линейно параметрично неравенство с едно неизвестно.

Фигури и тела. Измерване

 • Лице и периметър на равнинни фигури;
 • Сбор от ъгли (вътрешни и външни) в многоъгълник;
 • Правоъгълна координатна система. Разстояние от точка до права;
 • Елементи и свойства на ръбести тела.

Логически знания. Моделиране

 • Отношения и пропорции;
 • Средноаритметично на две и повече числа;
 • Принципи за събиране и умножение на възможности при преброяване в конкретна ситуация;
 • Най-малка и най-голяма стойност на израз.

ІV. Оценявани компетентности

 • Знае и прилага основните алгоритми за действия с числа;
 • Умее да намира числена стойност на израз;
 • Знае и умее да използва свойствата на числовите равенства и неравенства и да ги прилага при намирането на най-голяма (най-малка) стойност на някои изрази;
 • Умее да намира делителите на естествено число и броя им;
 • Знае признаците за делимост и умее да открива възможности за приложението им;
 • Умее да описва и изчерпва всички възможности и да определя брой на възможности при преброяване в конкретна ситуация;
 • Умее да пресмята част (процент) от дадено число, число по дадена част (процент) от него и да представя отношение на две числа в проценти;
 • Умее да намира средно аритметично на две и повече числа;
 • Умее да разчита и интерпретира информация, зададена графично или таблично;
 • Умее да прилага знанията за пропорции;
 • Умее да степенува с показател цяло число и да извършва основни действия със степени;
 • Умее да намира абсолютна стойност (модул) на число;
 • Знае и прилага правилата за преминаване от основните мерни единици към техните кратни или подразделения и умее да работи с тях;
 • Умее да извършва действия с едночлени и опростява изрази, съдържащи едночлени;
 • Знае и прилага правилата за събиране (изваждане) на многочлени и за умножаване на многочлен с едночлен или с многочлен;
 • Знае и прилага формулите за съкратено умножение при тъждествени преобразувания на изрази;
 • Умее да разлага многочлени на множители чрез: изнасяне на общ множител пред скоби, формулите за съкратено умножение, групиране и комбинирано използване на различни методи;
 • Умее да решава линейни уравнения и неравенства с едно неизвестно и свеждащи се към тях;
 • Умее да решава модулни линейни уравнения;
 • Умее да решава линейни параметрични уравнения и неравенства с едно неизвестно;
 • Умее да моделира с израз (формула) и да оценява получения резултат;
 • Умее да моделира приложни задачи с линейно уравнение или неравенство и да интерпретира получения резултат;
 • Умее да моделира геометрична ситуация (да параметризира) с линейно уравнение или неравенство;
 • Умее да построява точка по дадени координати и намира координати на точка спрямо Декартовата координатна система;
 • Умее да намира разстояние между две точки и разстояние от точка до права;
 • Умее да сравнява отсечки и ъгли;
 • Разпознава и класифицира видовете ъгли, триъгълници и четириъгълници;
 • Знае и прилага формулите за намиране на периметър и лице на триъгълник, успоредник, трапец и правилен многоъгълник;
 • Знае и прилага формулите за намиране дължина на окръжност и лице на кръг;
 • Знае и умее да прилага свойствата на съседни и противоположни ъгли;
 • Знае и умее да прилага формулите за сбор от ъглите в триъгълник и за външен ъгъл на триъгълника;
 • Знае и умее да прилага свойствата и признаците за успоредни прави;
 • Умее да открива еднакви триъгълници и да определя техните съответни елементи;
 • Знае и умее да прилага признаците за еднаквост на триъгълници;
 • Знае и умее да прилага свойствата и признаците на симетрала на отсечка и на ъглополовяща на ъгъл;
 • Знае и умее да прилага свойствата на равнобедрен триъгълник, медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник, правоъгълен триъгълник с ъгъл 30°;
 • Знае и умее да прилага неравенствата между страни и ъгли в триъгълника;
 • Знае и умее да прилага неравенството на триъгълника;
 • Знае и умее да прилага свойствата и признаците за успоредник, видовете успоредници – правоъгълник и ромб;
 • Знае елементите и развивките и умее да прилага свойствата на куб, правоъгълен паралелепипед, права призма и правилна пирамида;
 • Умее да конструира чертеж по зададени условия;
 • Умее да разчита и съпоставя данни, представени по различен начин;
 • Умее да преценява и доказва вярност на конкретно твърдение;
 • Умее да подбира, комбинира и описва подходящи методи и средства за решаване на задачи;
 • Умее да анализира непозната (нестандартна) ситуация и да търси решение в нея;
 • Умее да формулира хипотеза и да я проверява чрез логически свързани аналитико-синтетични разсъждения;
 • Умее да образува отрицание на твърдение и да използва косвен метод за доказателство;
 • Знае и умее да прилага на конкретно ниво смисъла на логическите съюзи „и” и „или” и умее да образува отрицанието на твърдение, съдържащо тези съюзи.

Изтегли като PDF


Ако информацията ви беше полезен, моля харесайте и споделете.