Изобразително изкуство след 8 клас

Приложение № 4

УЧЕБНО–ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС

І. Вид и времетраене

Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство е практически с продължителност 5 (пет) астрономически часа.

ІІ. Формат на теста

Кандидатът избира и работи по една от поставените задачи, както следва:

Композиционна задача по изящни изкуства:

Проект за фигурална композиция по тема, зададена от МОН.

Изпълнение с живописни (акварелни или темперни бои), графични, обемно- пластични изобразителни материали и смесени техники по избор на кандидата.

Формат:

 • на рисувателния лист: – за живопис – 35/50 см; – за графика – 25/35 см или 35/50 см;
 • височина на пластиката в кръгло – 15/20 см;
 • размер на пластиката в релеф – 15/20 см.

Композиционна задача по приложно-декоративни изкуства/дизайн:

Проект за декоративна композиция по тема, зададена от МОН.

Изпълнение с цветни изобразителни материали по избор на кандидата:

– акварелни или темперни бои;

– смесени техники. Формат на рисувателния лист за декоративна композиция/дизайн: 25/35 см или 35/50 см.

ІІІ. Учебно съдържание

 • Жанрово разнообразие.
 • Творчески труд на художника при създаване на художествената творба.
 • Материали и изразни средства на изобразителната дейност при изображения върху плоскост и в пространството.
 • Сценични форми, художествено оформяне на жизнената среда.
 • Стилизацията като процес.
 • Декоративни елементи, мотиви и композиция.
 • Реални и фантазни образи.
 • Нефигурални и фигурални композиции.
 • Изграждане обема на ръбести предмети.
 • Контрастът като изразно средство.
 • Обща форма, конструкция и детайли.
 • Значението на визуалната култура в различни сфери на обществения живот: фолклор, масови средства за информация и комуникация, сценични форми, жизнена среда.
 • Традиционни народни обичаи и празници.
 • Линейна и въздушна перспектива.
 • Обем на обли и ръбести тела чрез светлосянка.
 • Тонално и цветово изграждане на форми в пространството.
 • Изграждане на образи на едни и същи обекти с различни материали и техники.
 • Художествени шрифтове и тяхното приложение в практиката.
 • Сценографски проекти и проекти за художествено-пространствено оформление на средата.
 • Архитектурна среда, класификация на типове архитектурни обекти: битови и обществени.
 • Основни принципи на композицията: елементи, структура и изразни средства.
 • Основни принципи на декоративната композицията: симетрия, асиметрия, ритъм и контраст.
 • Особености на плоскостното и обемното изграждане на пространството.
 • Приложение на комбинаториката в нефигуралната композиция.
 • Двумерни и тримерни структури от комбинаториката и приложението им в проектите за композиция.
 • Стилизацията при изграждане на орнамент.
 • Цветови хармонии.
 • Основни пропорции на човешката фигура.
 • Природни форми и тяхното устройство.
 • Равнинни модулни структури и симетрични модулни композиции с повтарящи се елементи.
 • Видове илюстрации според предназначението на литературните произведения.
 • Видове декоративни композиции – отворени и затворени.

ІV. Оценявани компетентности

 • Усвоил е учебното съдържание на общообразователния минимум по теория и практика на изобразителното изкуство.
 • Познава видовете и жанровете изящни изкуства, както и природните форми.
 • Развил е зрителни представи и въображение.
 • Използва графични, живописни, обемно-пластични и декоративни изразни средства.
 • Изгражда ръбести предмети чрез светлосянка.
 • Развил е усет за хармонично съчетаване на цветовете.
 • Познава спецификата на декоративно-приложните и синтетичните изкуства.
 • Разбира взаимодействието между различните знакови системи и връзката на изкуството с народното творчество и с обществения живот.
 • Познава спецификата на художественото въздействие на архитектурата и оформянето на околната среда.
 • Умее да изгражда образите чрез изобразителни способи – двуизмерно и триизмерно.
 • Демонстрира знания за използването на цветовете като изразно средство в изящните и в приложните изкуства.
 • Умее да композира чрез прилагане принципите на комбинаториката

ІV. Изисквания за оценяване

Критериите за оценка на конкурсните работи се определят от МОН в зависимост от параметрите на поставените задачи. Разкриват се от комисията за проверка и оценка след започване на изпита.

Забележка: Пособията и материалите за изпитите се осигуряват от кандидатите. Рисувателният лист и глината се осигуряват и раздават от РУО.

Изтегли като PDF


Ако информацията ви беше полезен, моля харесайте и споделете.