Изобразително изкуство след 7 клас

Приложение № 3

УЧЕБНО–ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

І. Вид и времетраене

Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство е практически с продължителност 5 (пет) астрономически часа.

ІІ. Формат на теста

Способностите се проверяват чрез изпълнение на композиционна задача. Кандидатът избира и работи по една от поставените задачи, както следва:

Композиционна задача по изящни изкуства:

Проект за фигурална композиция по избор (на кандидата) от две зададени теми. Изпълнение с живописни (акварелни бои или темперни бои), графични, обемно- пластични изобразителни материали и смесени техники по избор на кандидата.

Формат:

 • на рисувателния лист: – за живопис – 35/50 см; – за графика – 25/35 см или 35/50 см;
 • височина на пластиката в кръгло – 15/20 см;
 • размер на пластиката в релеф – 15/20 см.

Композиционна задача по приложно-декоративни изкуства/дизайн:

Проект за декоративна композиция/дизайн по зададена тема. Изпълнение с цветни изобразителни материали по избор на кандидата – (акварелни бои или темперни бои) и смесени техники.

Формат на рисувателния лист за декоративна композиция: 25/35 см или 35/50 см.

Всяка от композиционните задачи изисква наличието на пет компонента:

 • по изящни изкуства: композиция, принципи на композицията, елементи на композицията – с акцент човешка фигура, пространство, цветово/тонално/конструктивно изграждане;
 • по приложни изкуства/дизайн: композиция, принципи на композицията, елементи на композицията, стилизация, цветова гама.

Максимален брой точки за всеки компонент – 20.

Оценката на изпита от проверката на способностите по изобразително изкуство се формира в точки като сбор от резултатите по отделните компоненти – максимален брой точки – 100.

ІІІ. Учебно съдържание

Изпитът се основава на учебно съдържание, включено в учебната програма за задължителна подготовка в VІІ клас, включва задачи по изящни, приложни изкуства и дизайн.

 • Жанрово и видово разнообразие.
 • Реални и фантазни образи и изображения на пространства и ситуации – преобразувания.
 • Значението на визуалната култура в различни сфери на обществения живот: фолклор, масови средства за информация и комуникация, сценични форми, жизнена среда (символи и знаци).
 • Линейна и въздушна перспектива.
 • Обем на обли и ръбести тела чрез светлосянка.
 • Тонално и цветово изграждане на форми в пространството.
 • Художествени шрифтове и тяхното приложение в практиката според предназначението им.
 • Архитектурна среда, класификация на типове архитектурни обекти: битови и обществени.
 • Основни принципи на композицията: елементи, структура и изразни средства.
 • Основни принципи на декоративната композицията: симетрия, асиметрия, ритъм и контраст.
 • Особености на плоскостното и обемното изграждане на пространството.
 • Структурна комбинаторика. Правилни модулни мрежи.
 • Цветови хармонии.
 • Основни пропорции на човешката фигура.
 • Природни форми и тяхното устройство.
 • Видове композиции в изобразителните изкуства.
 • Видове декоративни композиции – отворени и затворени.

ІV. Оценявани компетентности

 • Усвоил е учебното съдържание по теория и практика на изобразителното изкуство.
 • Познава видовете и жанровете изящни изкуства, както и природните форми.
 • Развил е зрителни представи и въображение.
 • Използва графични, живописни, пластични и декоративни изразни средства.
 • Изгражда обем на обли и ръбести тела чрез светлосянка.
 • Развил е усет за хармонично съчетаване на цветовете.
 • Познава спецификата на декоративно-приложните изкуства.
 • Разбира взаимодействието между различните знакови системи и връзката на изкуството с народното творчество и с обществения живот.
 • Познава спецификата на художественото въздействие на архитектурата и оформянето на околната среда.
 • Умее да изгражда образите чрез изобразителни способи – двуизмерно и триизмерно.
 • Демонстрира знания за използването на цветовете като изразно средство в изящните и в приложните изкуства.
 • Умее да композира чрез прилагане принципите на комбинаториката.

ІV. Изисквания за оценяване

Критериите за оценка на конкурсните работи са в зависимост от параметрите на поставените задачи. Разкриват се от комисията за проверка и оценка след започване на изпита.

Забележка: Пособията и материалите за изпълнението на задачата за изпита се осигуряват от кандидата.

Изтегли като PDF


Ако информацията ви беше полезен, моля харесайте и споделете.