Какво трябва да знам за НВО?

 

Задължително ли е явяването на НВО и кой има право да участва в класиранията за прием след 7. клас?

Националното външно оценяване по БЕЛ и математика е задължителен изпит за всички седмокласници. Не е задължителен за учениците вторият модул (прочетете подробно по-долу) от тестовете по БЕЛ и математика.

Тъй като всички ученици трябва да влязат в гимназия, тези които са изкарали двойки ще участват в балообразуването само с оценките от училище и ще имат максимум 100 точки бал. Те също задължително ще подават документи за участие в класирането, но с този по-нисък бал ще влязат в не толкова предпочитано училище.

Кога ще се проведе НВО за 7. клас през учебната 2016 – 2017 г. и кой отговаря за организацията им?

Датите на приемните изпити по български език и математика се определят от министъра на образованието в началото на учебната година. От няколко години те съвпадат с датите на зрелостните изпити на дванадесетокласниците. През учебната 2016 – 2017 г. изпитът по български език и литература ще се проведе на 19.05.2017 г., а изпитът по математика – 22.05.2017 г. Изпитите за проверка на способностите ще се проведат както следва: изобразително изкуство – 2.06.2017 г., музика – 5.06.2017 г.,, спорт – 31.05. и 1.06.2017 г.

Със специална заповед на министерството се възлага организацията на приема след 7. клас на регионалните инспекторати по образование. През последните години изпитите по БЕЛ и математика се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас.

Какво представляват изпитите за кандидатстване след 7. клас? Точкуване. Времетраене. Формиране на оценката за НВО и за кандидатстване.

Какво носят и ползват за изпита учениците?

По български език и литература – син химикал.

По математика – линия, пергел, транспортир, молив, триъгълник, гума, син химикал.

По изобразително изкуство – собствени материали и инструменти (лист/глина се осигурява от комисията за подготовка и провеждане на изпита).

По хореография – игрално облекло.

По музика – необходимия музикален инструмент ( в изпитната зала се осигурява пиано).

Преди началото на теста учениците:

Се запознават с правата и задълженията си по време на изпита, както и с изискванията за анонимност на изпитната работа.

Получават голям бял плик и малък бял плик с картонче, върху което ученикът собственоръчно вписва трите си имена и входящия си номер.

Пишат със син  химикал, чертаят с черен молив.

Не ползват калкулатори, коректори, справочници и мобилна комуникационна техника.

Не шумят, не подсказват, не преписват.

Не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа.

Не напускат изпитната зала по-рано от 30 минути след началния час на изпита.

При какви случаи се преустановява и анулира служебно изпита  от страна на квесторите?

Отстраняват се от залата седмокласници, които пречат на нормалното протичане на Националното външно оценяване, преписват или подсказват, за което квесторите уведомяват директора на училището.

В този случай, при установен опит за преписване или подсказване съставя протокол за анулиране на писмената работа, който се подписва от двамата квестори в залата и от директора на училището.

Как да изчислите сами бала си при избора на предпочитана паралелка?

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование с изключение на паралелките с профили „Изобразително изкуство“, „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“ и на паралелките със специалности от професиите от област на образование „Изкуства“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение се формира като сбор от следните елементи:
1. Броят точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, като педагогическия съвет на приемащото училище може да определи в балообразуването да участват и резултатите от един или повече допълнителни учебни предмети, за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година. По решение на педагогическия съвет, като елемент от балообразуването може да бъде включен и резултатът, получен от олимпиади и/или състезания от календара на МОН, по учебни предмети по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година.
2. Оценките от свидетелството за основно образование по два учебни предмета, изучавани в раздел А от учебния план в VII клас, определени от педагогическия съвет и превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
При балообразуването по решение на педагогическия съвет на приемащото училище се избира само един от следните варианти:
а. Удвояване на резултата по български език и литература и удвояване на резултата по математика от националното външно оценяване;
б. Удвояване на резултата по български език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване, като резултатът по другия предмет се включва само веднъж;
в. Утрояване на резултата по български език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване, като резултатът по другия предмет присъства само веднъж;
г. Удвояване на резултата по български език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване, включване един път на резултата по другия предмет и един път на резултата от допълнителния учебен предмет.
д. Включване по един път на резултатите от националното външно оценяване по български език и литература, по математика и по други два допълнителни учебни предмета.;
е. Включване по един път на резултатите от националното външно оценяване по български език и литература, по математика и по един допълнителен учебен предмет, определен по реда на ал.1, т. 1.
ж. Учениците, класирани на първо, второ и трето място на националните кръгове на олимпиадата по български език и литература, на олимпиадата по математика и/или на олимпиадата по допълнителен учебен предмет, имат право да участват в класирането с максимален резултат вместо резултата от националното външно оценяване по съответните учебни предмети.
Максималният бал за класирането вече ще е 500 точки.
Пример по случай „а” – ако ученикът има пълните 100 точки от теста по български език, по правило те са удвояват и стават 200. Към тях се прибавят още 200 от изпита по математика и вече са 400. Ако ученикът има две шестици от двата балообразуващи предмета в училище, например по математика и по български език, те се приравняват към 50 точки или 400 + 50 + 50 = максимален бал 500. Петиците, четворките и тройките също ще се приравняват към съответните им точки.

Могат ли учениците да проверят и да се запознаят с конкурсните си работи след провеждането на тестовете?

Обикновено такава възможност съществува – оценените изпитни материали са на разположение на учениците 3 дни, като тестовете са разпределени в три училища – съответно за всеки предмет (БЕЛ,  математика, изобразително изкуство). За да си осигурите  достъп е необходимо на място учениците да представят ученическа лична карта (ученическа книжка), а родителят/настойникът – документ за самоличност (лична карта).

Какви са етапите на приемната кампания:   класирания и необходими документи?

За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.  Всеки ученик ще получи служебна бележка, в която е посочено точно определено място за провеждане на изпита. Всеки кандидат-гимназист трябва да носи със себе си документ за самоличност и служебната бележка  с неговия уникален входящ номер, в която се удостоверява къде ще се проведе изпитът.

Обявяване на резултатите от тестовете по БЕЛ и математика обикновено отнема около две седмици (до 05.06.2017 г.) и те се публикуват както в училището, в което се обучава ученикът, така и на сайта на МОН. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите са в срок до 9.06.2017 г.

За проверка на оценките в електронен формат на сайта Ви трябват ЕГН и индивидуалният входящ номер на ученика. Електронният адрес, на който можете да проверите оценките си и да следите резултатите от класиранията е: http://7klas.mon.bg. Оценките от изпитите са винаги две: оценка от НВО и оценка за кандидатстване. Двете оценки рядко съвпадат. За кандидатстване е важна крайната оценка, която се формира въз основа на общия брой точки от двата модула на съответния предмет. Учениците, които не са работили върху втория елемент на изпита, също могат да участват в класирането, като стартовата им оценка (на предмет) е с 35 точки по-ниска.  Учениците и родителите трябва да са наясно, че
по-високите оценки идват от доброто представяне и на двата модула.

След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити (12.06.–13.07.2017 г.), следва да се подаде заявление за участие в първи етап на класиране във времето от 16.06. до 22.06.2017 г. Служебните бележки с оценките от изпитите се издават от училището на седмокласника. От сайта на РИО можете да изтеглите два варианта на заявлението за класиране – съкратен и разширен. Заявленията за първо класиране се подават в училищата-гнезда. На сайта на РИО ще получите информация кои са училищата-гнезда. Училището–гнездо, можете да изберете свободно, няма ограничения, нито райониране. Работното време на училищата-гнезда е обикновено от 8-18 часа.

Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подредбата на училищата (по профили, професии и специалности) трябва да се осъществи от най-желаните към по-малко желаните, независимо от резултатите на изпитите, тъй като всяка година балът варира за конкретните паралелки. Например – през 2015 година балът за 91 НЕГ в София на първо класиране беше по-нисък от бала през 2014 година с близо 50 стотни.

Ние, в учебен център „Елина“, съветваме да се огледат  и проучат внимателно предпочитаните от Вас училища,  да се сравняват паралелките с подобен профил от различни училища, да се прецени комфортът откъм удобен транспорт, квартал, материална база и др. – все пак Вашето дете ще учи там пет години. Проучването на предпочитаното от Вас училище трябва да е задълбочено и е необходимо да му отделите нужното време. Веднъж попълнено и подадено, заявлението за класиране не може да се променя до второ класиране включително – а това е моментът, в който приключва кандидатстването за огромен брой седмокласници.     Трябва да обърнете внимание, че в заявленията се посочват конкретни паралелки от съответното училище и е необходимо да изпишете предпочитаната паралелка със съответния номер и точно, както е посочена в сайта на РИО. Например:

2216306          Софийска математическа гимназия          3061 ПрМ АЕ

Първо се посочва кода на училището, следва името на самото училище и в следващата графа е предпочитаната паралелка с номер и профил.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране е до 27.06.2017 г. Първият етап на записване  е от 28.06. до 30.06.2017 г. На първия етап на класирането, ако ученикът харесва паралелката, в която е класиран, трябва да се запише.

Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, трябва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втория етап от класирането. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. След излизане на второто класиране, ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането и трябва да се запише. Ако ученикът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище.

Учениците, които не са приети на първо класиране в нито една избрана от него паралелка, участват автоматично във второ класиране, като не подават никакви документи.

Обявяването на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране е до 4.07.2017 г., а записване на приетите ученици на втори етап на класиране е в срок 5.–7.07.2017 г.

За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се (или отписали се от училището, в което са приети на второ класиране) ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране.  Желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Важно е да се знае, че в този случай ученикът не запазва мястото си в училището, в което е приет на второ класиране  (за разлика от първо към второ класиране, при което или се запазва мястото или се преминава в паралелка от по-предно желаниe, при спазване на условията посочени по-горе в текста). Обявяването на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране се осъществява до  10.07.2017 г.

Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е във времето 11.–13.07.2017 г.

До 17.07.2017 г. се обявяват списъците с приетите ученици на трети етап на класиране, а записване на приетите ученици на трети етап на класиране е от 18. до 19.07.2017 г.

Последната фаза от кампанията включва обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране – 21.07.2017 г.

През учебната 2014-2015 г. се проведе и четвърто класиране.

За справки, консултации и допълнителна информация можете да се обръщате към комисиите по приема във Вашето училище, в училищата-гнезда и към РИО, София-град.

Какви са необходимите документи за записване?

Необходимите документи за записване се определят от всяко училище, като в повечето случаи се изискват: оригинално удостоверение за завършен 7. клас и едно негово копие, копие от акта за раждане /носи се и оригиналът за сверяване/ и служебна бележка с оценките от приемния изпит по български език и математика за 7. клас, молба, медицински картон и др. Преди да се запишете, просто проверете исканите документи от Вашето училище.


Ако информацията ви беше полезен, моля харесайте и споделете.